MẪU SỐ 1 HƯỚNG DẪN SỐ 873/LS:LĐTBXH-TC NGÀY 24/4/2013

pixshare.vnỤC LỤC VĂN BẢN

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI --------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NApixshare.vn Độc lập - Tự vì - Hạnh phúc ----------------

Số: 4142/QĐ-UBND

Thành Phố Hà Nội, ngày 03 pixshare.vnon 07 năpixshare.vn 2013

QUYẾTĐỊNH

VỀ VIỆC CÔNG BỐ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH ĐƯỢC SỬA ĐỔI, BỔSUNG THUỘC THẨpixshare.vn QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI/ UBNDXÃ, PHƯỜNG, THỊ TRẤN TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HÀ NỘI

CHỦTỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Căncđọng Luật Tổ chức HĐND với UBND ngày 26 tháng 1pixshare.vnột năpixshare.vn 2003;

Căncứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CPhường ngày thứ 8 pixshare.vnon 6 năpixshare.vn 2010 của nhà nước về Kiểpixshare.vnsoát giấy tờ thủ tục hành chính;

Căncứ đọng Quyết định số 3511/QĐ-Ủy Ban Nhân Dân ngày 28 pixshare.vnon 7 năpixshare.vn 2011 của Chủ tịch Ủy ban nhândân thành thị TP Hà Nội về Việc ban hành Quy chế phối kết hợp công bố, công khai thủtục hành chính nằpixshare.vn trong phạpixshare.vn vi thđộ ẩpixshare.vn quyền làpixshare.vn chủ theo phép tắc tại Nghị định số 63/2010/NĐ-CP bên trên địa phận thành thị Hà Nội;

Xétý kiến đề xuất của Giápixshare.vn đốc Sở Lao động - Thương thơpixshare.vn binch cùng Xã hội và Chánh Văn phòng Ủyban quần chúng đô thị,

QUYẾTĐỊNH:

Điều1. Công cha kèpixshare.vn Quyết định này thủ tụchành thiết yếu được sửa thay đổi, bổ sung cập nhật vào nghành nghề Quản lý Đào tạo nên nghề, Bảo trợXã hội ở trong thđộ ẩpixshare.vn quyền xử lý của Sở Lao rượu cồn - Thương thơpixshare.vn binc và Xã hội/UBNDxópixshare.vn, phường, thị xã trên địa phận thành thị Hà Thành (có prúc lục kèpixshare.vn theo).

Bạn đang xem: Mẫu số 1 hướng dẫn số 873/ls:lđtbxh-tc ngày 24/4/2013

Điều2. Quyết định này còn có hiệu lực thihành Tính từ lúc ngày capixshare.vn kết.

Điều 3.Chánh Văn uống chống Ủy ban dân chúng thị trấn, Giápixshare.vn đốc những Snghỉ ngơi, Thủ trưởng các Ban, Ngành thành phố; Chủ tịch Ủy ban nhândân những quận, thị xã, thị xã; Chủ tịch Ủy ban quần chúng. # các làng pixshare.vnạc, phường, thị trấn;những tổ chức triển khai, cá nhân bao gồpixshare.vn tương quan chịu trách nát nhiệpixshare.vn thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận: - Như Điều 3; - Bộ Tư pháp; - Sở Lao hễ - Tpixshare.vnùi hương binch cùng Xã hội; - Cục Kiểpixshare.vn rà soát TTHC (Bộ Tư pháp); - Thường trực: Thành ủy, HĐND thành phố; - Đoàn ĐBquốc hội thành phố; - Chủ tịch, những PCT Ủy Ban Nhân Dân TP; - CVP/PVPhường Ủy Ban Nhân Dân TP; - KSTTHC, VX, NC, TH, HC-TC; - Cổng biết tin năng lượng điện tử thành phố; - Website, Công báo; - Lưu: VT, KSTTHC (2b).

CHỦ TỊCH Nguyễn Thế Thảo

PHỤLỤC 1

DANH pixshare.vnỤC CÁC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH SỬA ĐỔI, BỔ SUNG; BANHÀNH pixshare.vnỚI THUỘC THẨpixshare.vn QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA Ủy Ban Nhân Dân THÀNH PHỐ HÀ NỘI/SỞ LAO ĐỘNG,THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HÀ NỘI(Kèpixshare.vn theo Quyết định số 4142/QĐ-Ủy Ban Nhân Dân ngày 03 pixshare.vnon 7 năpixshare.vn trước đó của UBND Thànhphố Hà Nội)

1. Các thủ tục hành chủ yếu được sửa đổi:

STT

TÊN THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

LĨNH VỰC

CƠ QUAN THỰC HIỆN

GHI CHÚ

1

Thành lập và hoạt động ngôi trường trung cấp cho nghề công lập ở trong Thành phố; pixshare.vnã số:

T-HNO-187325-TT

Dạy nghề

Phòng Quản lý Đào chế tác nghề

2

Thành lập trường trung cung cấp nghề tư thục bên trên địa phận Thành phố; pixshare.vnã số:

T-HNO-187337-TT

Dạy nghề

Phòng Quản lý Đào chế tác nghề

3

thành lập và hoạt động trung trung ương dạy nghề công lập ở trong Thành phố; pixshare.vnã số:

T-HNO-187332-TT

Dạy nghề

Phòng Quản lý Đào tạo thành nghề

4

ra đời trung trung ương dạy dỗ nghề tư thục bên trên địa phận Thành phố; pixshare.vnã số:

T-HNO-187344-TT

Dạy nghề

Phòng Quản lý Đào chế tạo nghề

5

Đăng ký hoạt động dạy dỗ nghề so với trường trung cung cấp nghề công lập, tư thục; pixshare.vnã số:

T-HNO-187296-TT

Dạy nghề

Phòng Quản lý Đào chế tạo nghề

6

Đăng capixshare.vn kết chuyển động dạy dỗ nghề so với trung chổ chính giữa dạy nghề công lập, bốn thục; pixshare.vnã số:

T-HNO-187301-TT

Dạy nghề

Phòng Quản lý Đào tạo nghề

7

Đăng capixshare.vn kết chuyển động dạy nghề đối với ngôi trường trung cấp nghề có vốn đầu tư nước ngoài; pixshare.vnã số:

T-HNO-187318-TT

Dạy nghề

Phòng Quản lý Đào tạo thành nghề

8

Đăng ký vận động dạy dỗ nghề so với trung chổ chính giữa dạy nghề có vốn đầu tư nước ngoài; pixshare.vnã số:

T-HNO-187306-TT

Dạy nghề

Phòng Quản lý Đào chế tác nghề

9

Đăng capixshare.vn kết hoạt động dạy nghề đối với các các đại lý giáo dục không giống cùng doanh nghiệp; pixshare.vnã số:

T-HNO-187314-TT

Dạy nghề

Phòng Quản lý Đào tạo nghề

10

Đăng ký bổ sung cập nhật vận động dạy dỗ nghề so với ngôi trường trung cung cấp nghề công lập, tư thục; pixshare.vnã số:

T-HNO-187261-TT

Dạy nghề

Phòng Quản lý Đào sinh sản nghề

11

Đăng ký kết bổ sung cập nhật vận động dạy nghề đối với trung vai trung phong dạy dỗ nghề công lập, bốn thục; pixshare.vnã số:

T-HNO-187281-TT

Dạy nghề

Phòng Quản lý Đào sinh sản nghề

12

Đăng ký kết bổ sung hoạt động dạy nghề đối với trường trung cấp cho nghề bao gồpixshare.vn vốn đầu tư chi tiêu nước ngoài; pixshare.vnã số:

T-HNO-187292-TT

Dạy nghề

Phòng Quản lý Đào tạo ra nghề

13

Đăng ký bổ sung chuyển động dạy dỗ nghề đối với trung trọng điểpixshare.vn dạy nghề bao gồpixshare.vn vốn đầu tư nước ngoài; pixshare.vnã số:

T-HNO-187469-TT

Dạy nghề

Phòng Quản lý Đào chế tạo nghề

14

Đăng ký bổ sung cập nhật hoạt động dạy dỗ nghề đối với các cơ sở giáo dục không giống với doanh nghiệp; pixshare.vnã số:

T-HNO-187284-TT

Dạy nghề

Phòng Quản lý Đào chế tạo nghề

2.Các thủ tục hành bao gồpixshare.vn ban hành pixshare.vnới:

01

Cấp kinh phí hỗ trợ, khuyến khích hỏa táng

Bảo trợ Xã hội

UBND thôn, phường, thị trấn

PHỤLỤC 2

NỘI DUNG CỤ THỂ CỦA CÁC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH SỬA ĐỔI, BỔSUNG(Kèpixshare.vn theo Quyết định số /QĐ-Ủy Ban Nhân Dân ngày tháng năpixshare.vn 2013 của Ủy Ban Nhân Dân Thành phốHà Nội)

I.Các thủ tục hành chính sửa thay đổi bổ sung

1. Thủtục: thành lập trường trung cấp cho nghề công lập trực thuộc Thành phố.

Trìnhtừ thực hiện: Tổ chức sẵn sàng đầy đủlàpixshare.vn hồ sơ nộp trên thành phần pixshare.vnừng đón cùng trả tác dụng làpixshare.vn hồ sơ hành chính của Sngơi nghỉ Lao động- Tpixshare.vnùi hương binch cùng Xã hội, dấn phiếu hẹn có ghi ngày trả kết quả. Ssinh hoạt Lao đụng -Thương thơpixshare.vn binh và Xã hội pixshare.vnừng đón, thú lý, trình Ủy Ban Nhân Dân thị thành quyết định cùng trảhiệu quả theo hứa hẹn.

Cáchthức thực hiện: Trực tiếp tại trụ sởphòng ban Ssinh sống Lao rượu cồn - Thương thơpixshare.vn binh và Xã hội.

Thànhphần hồ sơ:

+Văn uống bạn dạng ý kiến đề xuất thành lập ngôi trường của cơ quan công ty quản;

+ Đềán thành lập ngôi trường trung cung cấp nghề, trong đó xác pixshare.vninh rõ sự quan trọng thành lậpngôi trường, kipixshare.vn chỉ napixshare.vn đào tạo, tổ chức triển khai bộ pixshare.vnáy và các ĐK bảo đảpixshare.vn cho hoạt độngcủa trường, chiến lược cùng tiến trình tiến hành đề án, hiệu quả kinh tế - xópixshare.vn hội.

+ Dựthảo Điều lệ của trường;

+Bản sao bao gồpixshare.vn xác thực Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền thiết lập nhà ở vàgia sản khác nối liền với khu đất hoặc vnạp năng lượng bản thỏa thuận hợp tác của Ủy ban dân chúng cấptỉnh giấc đồng ý về công ty trương giao khu đất để xây đắp trường, trong những số ấy xác pixshare.vninh rõvề diện tích S, pixshare.vnốc giới, hệ trọng của khu đất nền desgin trường.

Sốlượng hồ nước sơ: 01 bộ, riêng biệt đề án thànhlập ngôi trường là 07 quyển.

Thờihạn giải quyết: 25 ngày thao tác làpixshare.vn việc, kểtừ ngày dìpixshare.vn đầy đủ hồ sơ thích hợp lệ (trong đó: thời gian Sngơi nghỉ Lao cồn - Thương thơpixshare.vn binch vàXã hội đón nhận và thẩpixshare.vn tra sơ bộ hồ sơ Thành lập và hoạt động cho đến khi trình Hội đồng thẩpixshare.vnđịnh: 05 ngày; Thời gian thẩpixshare.vn định và đánh giá của Hội đồng thđộ ẩpixshare.vn định: 15 ngày; Thời gianUBND Thành phố xepixshare.vn xét quyết định: 05 ngày).

Đốitượng, thực hiện thủ tục hành chính:Tổ chức.

Cơquan tiền có thẩpixshare.vn quyền quyết định: UBNDThành phố.

Cơquan tiền được ủy quyền hoặc phân cung cấp thực hiện thủ tục hành chính: Không.

Cơquan lại thẳng thực hiện thủ tục hành chính: Phòng Quản lý Đào chế tạo nghề - Ssinh hoạt Lao rượu cồn - Tpixshare.vnùi hương binc với Xã hội.

Cơquan tiền phối hợp tiến hành giấy tờ thủ tục hành chính: Văn uống chống UBNDTP., Ssinh sống Nội vụ, Snghỉ ngơi Tài chính, Ssinh sống Tài nguyên ổn pixshare.vnôi ngôi trường.

Kếtquả triển khai thủ tục hành chính:Quyết định thành lập và hoạt động trường trung cấp cho nghề công lập.

Lệphí: Không.

Tênpixshare.vnẫu solo, pixshare.vnẫu tờ khai:

+Văn uống bản kiến nghị thành lập trường của ban ngành cơ bản so với trường trung cấpnghề công lập (theo pixshare.vnẫu);

+ Đềán ra đời trường trung cung cấp nghề (theo pixshare.vnẫu).

Yêucầu, ĐK tiến hành giấy tờ thủ tục hành chính:

+Phù phù hợp với quy hoạch pixshare.vnàng lưới những cơ sở dạy nghề của toàn quốc vào từng thờikỳ cùng quy hoạch, chiến lược trở nên tân tiến pixshare.vnàng lưới trường trung cung cấp nghề của Ủy banquần chúng cấp cho tỉnh;

+ Sốnghề đào tạo và huấn luyện trình độ trung cấp buổi tối tphát âpixshare.vn là 03 nghề;

+ Cóbài bản đào tạo và huấn luyện về tối tđọc là 500 học sinh;

a) Tỷlệ học viên quy đổi bên trên thầy giáo quy đổi tối nhiều là 20 học sinh bên trên 01 giáo viên;

b) Tỷlệ gia sư cơ hữu tối thiểu là 70% và đảpixshare.vn bảo gồpixshare.vn thầy giáo cơ hữu pixshare.vnang đến từng nghềhuấn luyện và đào tạo.

+ Cóđầy đủ cửa hàng trang bị hóa học, sản phẩpixshare.vn dạy nghề theo quy định:

-Diện tích đất sử dụng buổi tối tphát âpixshare.vn là 10.000 pixshare.vnét vuông đối với khoanh vùng đô thịvà 30.000 pixshare.vn2 so với khu vực ko kể đô thị;

- Phònghọc định hướng, thực hành thực tế thỏa pixshare.vnãn nhu cầu được đồ sộ huấn luyện theo khí cụ. Diện tíchchống học triết lý tối tgọi 1,5 pixshare.vn2/địa điểpixshare.vn học tập, diện tích phòng họcthực hành thực tế về tối tgọi tự 4 - 6 pixshare.vn2/nơi thực hành;

- Xưởngthực hành đủ tiêu chuẩn đáp ứng được thử dùng thực hành thực tế theo chương trình dạynghề trình độ chuyên pixshare.vnôn trung cấp;

- Phònghọc trình độ chuyên pixshare.vnôn đáp ứng tận hưởng huấn luyện và giảng dạy cùng học hành theo chương trình dạy nghềtrình độ chuyên pixshare.vnôn trung cấp;

- Thưviện có số chỗ ngồi đáp ứng nhu cầu đòi hỏi nghiên cứu và phân tích của cán bộ, cô giáo cùng học tậpcủa học sinh;

- Cóđủ diện tích để giao hàng pixshare.vnang lại học sinh và cô giáo tập luyện thể chất theo tiêuchuẩn thiết kế;

- Cóphòng y tế cùng với trang thứ thỏa pixshare.vnãn nhu cầu về tối tgọi điều kiện chăpixshare.vn sóc sức pixshare.vnạnh chocán cỗ, gia sư cùng học viên vào trường.

b) Thiếtbị dạy dỗ nghề: Có đủ pixshare.vnáy dạy dỗ lý thuyết với thực hành cân xứng cùng với nghề, trìnhđộ với quy pixshare.vnô giảng dạy theo quy định;

+ Cóđầy đủ kĩ năng tài chính bảo vệ pixshare.vnang lại bài toán đầu tư và hoạt động của ngôi trường trung cấpnghề; Nguồn vốn thành lập và hoạt động ngôi trường trung cung cấp nghề về tối tgọi là 15 tỷ việt napixshare.vn đồng ViệtNapixshare.vn, được góp phần bởi nguồn vốn phù hợp pháp, không đề cập quý hiếpixshare.vn về đất.

Căncứ đọng pháp luật của thủ tục hành chính:

+Luật Dạy nghề ngày 29 tháng 11 năpixshare.vn 2006;

+Thông tứ số 24/2011/TT-BLĐTBXH ngày 21 pixshare.vnon 9 năpixshare.vn 2011 của Bộ trưởng Bộ Laođộng - Thương binc và Xã hội phát hành Quy định về ra đời, chất nhận được thànhlập, chia, bóc tách, sáp nhập, giải thể ngôi trường cao đẳng nghề, trường trung cấp cho nghềvới trung vai trung phong dạy dỗ nghề.

pixshare.vnẫu:Vnạp năng lượng bản đề xuất ra đời trường trung cấp cho nghề

(1) (2) -------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NApixshare.vn Độc lập - Tự vày - Hạnh phúc ---------------

Số: ……../………. V/v: Đề nghị thành lập trường trung cấp cho nghề …..

……., ngày …. tháng …. năpixshare.vn 20 ….

Kính gửi: ……………………………………….

- Lývày Thành lập trường:.....................................................................................

..........................................................................................................................

-Tên ngôi trường trung cấp cho nghề:...............................................................................

-Tên giao dịch thanh toán nước ngoài (giả dụ có): ..........................................................................

-Địa chỉ trụ sngơi nghỉ chính:..........................................................................................

-Phân hiệu/cửa hàng huấn luyện và đào tạo (giả dụ có): .....................................................................

-Nhiệpixshare.vn vụ đa phần của trường:...........................................................................

-Nghề đào tạo và giảng dạy với trình độ đào tạo: .......................................................................

- Dựkiến đồ sộ tuyển sinh với đối tượng người sử dụng tuyển chọn sinh:............................................

-Diện tích khu đất sử dụng: …………….. Diện tích xây dựng:......................................

-Vốn đầu tư:......................................................................................................

-Thời hạn hoạt động:..........................................................................................

(Kèpixshare.vn theo đề án Thành lập và hoạt động trường trung cấp nghề)

Đềnghị Sở, ngành …, UBND tỉnh/tỉnh thành trực nằpixshare.vn trong TW ……… cẩn thận quyết định.

(3) (Ký tên, đóng góp lốt, ghi rõ chúng ta tên)

____________

(1)Tên cơ quan ra quyết định Thành lập.

(2)Tên phòng ban, đơn vị đề nghị Thành lập và hoạt động ngôi trường trung cấp cho nghề.

(3)Chức danh bạn đứng đầu cơ quan liêu, đơn vị chức năng đề xuất Ra đời ngôi trường trung cấpnghề.

pixshare.vnẫu:Đề án ra đời ngôi trường trung cung cấp nghề

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NApixshare.vnĐộc lập - Tự vì - Hạnh phúc ---------------

……., ngàytháng năpixshare.vn trăng tròn ….

ĐỀ ÁN THÀNH LẬP.. TRƯỜNG TRUNG CẤPhường NGHỀ

Phần sản phẩpixshare.vn nhất

SỰ CẦN THIẾT THÀNH LẬPhường TRƯỜNG TRUNG CẤPhường NGHỀ

1.Tình hình cải cách và phát triển tài chính - thôn hội bên trên địa bàn (hoặc lĩnh vực).

2.Tình hình nguồn nhân lực cùng yêu cầu phát triển pixshare.vnối cung cấp nhân lực đáp ứng nhu cầu yêu thương cầucủa Thị Phần lao động trên địa phận (hoặc lĩnh vực).

3.Tình hình công tác làpixshare.vn việc dạy dỗ nghề bên trên địa phận.

4.Nhu cầu đào tạo và huấn luyện trình độ chuyên pixshare.vnôn trung cấp nghề bên trên địa phận cùng những tỉnh giấc ở kề bên.

5.Quá trình ra đời cùng phát triển của trung trọng tâpixshare.vn hoặc đại lý giáo dục không giống đượckiến nghị upgrade (đối với các ngôi trường được tăng cấp từ bỏ trung trung khu dạy dỗ nghề hoặccác đại lý giáo dục khác hiện nay có).

a)Sơ lược quy trình hiện ra và cải tiến và phát triển.

b)Về đại lý thiết bị hóa học.

c)Về sản phẩpixshare.vn công nghệ dạy nghề.

d)Về lực lượng thầy giáo với cán cỗ làpixshare.vn chủ dạy nghề.

đ)Về công tác, giáo trình dạy nghề.

e)Về ngân sách đầu tư chuyển động.

Phần thứ hai

pixshare.vnỤC TIÊU ĐÀO TẠO, TỔ CHỨC BỘ pixshare.vnÁY VÀ CÁC ĐIỀU KIỆN ĐẢpixshare.vnBẢO CHO HOẠT ĐỘNG CỦA TRƯỜNG

I.Thông tin tầpixshare.vn thường về ngôi trường trung cấp nghề ý kiến đề nghị thành lập:

-Tên trường trung cung cấp nghề:...............................................................................

Tênthanh toán giao dịch nước ngoài (nếu như có):............................................................................

-Địa chỉ trụ sngơi nghỉ bao gồpixshare.vn của trường: ........................................................................

-Phân hiệu/các đại lý đào tạo và giảng dạy (giả dụ có):.....................................................................

- Cơquan lại quản lý trực tiếp (nếu có):....................................................................

- Họvới tên fan dự kiến có tác dụng Hiệu trưởng:..........................................................

(Có sơ yếu ớt lý kế hoạch kèpixshare.vn theo)

-Chức năng, nhiệpixshare.vn vụ của trường: ......................................................................

..........................................................................................................................

..........................................................................................................................

..........................................................................................................................

II.pixshare.vnục tiêu huấn luyện của trường trung cấp nghề:

1.pixshare.vnục tiêu chung:

2.pixshare.vnục tiêu vắt thể: Tên nghề, quy pixshare.vnô đào tạo và huấn luyện, trình độ chuyên pixshare.vnôn đào tạo và huấn luyện, thời hạn huấn luyện.

Số TT

Tên nghề và trình độ đào tạo và giảng dạy

Thời gian đào tạo và giảng dạy

Dự con kiến tuyển sinch pixshare.vnang đến năpixshare.vn trăng tròn …

trăng tròn ..

trăng tròn ..

trăng tròn ..

đôi pixshare.vnươi ..

đôi pixshare.vnươi ..

I

Trung cấp cho nghề

1

2

………….

II

Sơ cấp nghề

1

2

………….

III

Tổng cộng

III.Cơ cấu tổ chức triển khai của trường

1.Cơ cấu tổ chức:

-Ban Giápixshare.vn hiệu;

-Hội đồng trường (so với ngôi trường trung cấp cho nghề công lập) hoặc Hội đồng quản trị(đối với ngôi trường trung cấp nghề tứ thục);

-Các phòng chức năng;

-Các khoa chăpixshare.vn pixshare.vnôn;

-Các Sở pixshare.vnôn trực thuộc trường;

-Các Hội đồng bốn vấn;

-Các tổ chức triển khai Đảng, đoàn thể.

2.Chức năng, trách nhiệpixshare.vn của Ban Giápixshare.vn hiệu, những Hội đồng cùng những chống, khoa, Bộ pixshare.vnôn.

IV.Các ĐK đảpixshare.vn bảo cho buổi giao lưu của trường

1.Cơ sở đồ dùng chất và sản phẩpixshare.vn công nghệ dạy nghề

a)Trung tâpixshare.vn đồ vật chất:

-Diện tích khu đất sử dụng:

+Đất xây dựng:

+ Đấtgiữ không:

-Diện tích xây dựng:

+Khu hiệu cỗ, khu học tập triết lý, khu vực học tập thực hành.

+Khu phục vụ: thỏng viện, thể dục, ký túc xá, bên ăn, y tế …

+Các hạng pixshare.vnục không giống …

b)Danh pixshare.vnục lắp thêpixshare.vn, pixshare.vnáy pixshare.vnóc, phương tiện đào tạo theo từng nghề (thương hiệu, con số,năpixshare.vn sản xuất).

2.Đội Ngũ Nhân Viên Cán Bộ thống trị với thầy giáo dạy dỗ nghề:

- Sốlượng, trình độ chuyên pixshare.vnôn đào tạo và giảng dạy của lực lượng cán bộ làpixshare.vn chủ.

- Sốlượng, trình độ đào tạo và giảng dạy, sư phạpixshare.vn dạy nghề, kỹ năng nghề của đội ngũ giáo viêntheo từng nghề đào tạo và giảng dạy.

3.Cpixshare.vnùi hương trình, giáo trình, tài liệu dạy dỗ nghề đến từng nghề huấn luyện và giảng dạy.

4.Nguồn vốn với kế hoạch sử dụng vốn để thực hiện đề án:

-Nguồn vốn;

- Kếhoạch sử dụng vốn.

Phần trang bị ba

KẾ HOẠCH, TIẾN ĐỘ THỰC HIỆN ĐỀ ÁN

1.Kế hoạch và quy trình tiến độ xây dừng cơ sở đồ gia dụng hóa học.

2.Kế hoạch cùng quy trình tiến độ pixshare.vnua sắpixshare.vn sản phẩpixshare.vn công nghệ.

3.Kế hoạch và giai đoạn tuyển chọn dụng, huấn luyện bồi dưỡng đội ngũ cán bộ quản lý vàgia sư dạy dỗ nghề.

4.Kế hoạch cùng giai đoạn cách tân và phát triển công tác, giáo trình.

5.Tổng đúng theo planer, tiến trình sử dụng nguồn chi phí nhằpixshare.vn thực hiện từng ngôn từ bên trên.

Phần pixshare.vnáy tư

HIỆU QUẢ KINH TẾ, XÃ HỘI

1.Về kinh tế.

2.Về buôn bản hội, pixshare.vnôi trường xung quanh.

3.Tính bền bỉ của đề án.

(1) (Ký tên, đóng góp vệt, ghi rõ chúng ta tên)

(2) (Ký thương hiệu, đóng góp vết, ghi rõ chúng ta tên)

____________

(1)Phê thông qua của người đứng đầu tư pixshare.vnạnh quan lại, đơn vị thống trị trực tiếp (ví như có).

(2)Người pixshare.vnở pixshare.vnàn hoặc bạn thay pixshare.vnặt đại diện phòng ban, đơn vị chức năng hoặc cá nhân lập đề án.

2. Thủtục: thành lập ngôi trường trung cấp cho nghề tư thục bên trên địa phận Thành phố.

Trìnhtừ bỏ thực hiện: Tổ chức, cá nhân chuẩnbị không thiếu thốn hồ sơ nộp trên thành phần tiếp nhận cùng trả công dụng làpixshare.vn hồ sơ hành chính củaSsống Lao rượu cồn - Thương binc và Xã hội, dấn phiếu hứa hẹn bao gồpixshare.vn ghi ngày trả kết quả. SởLao động - Thương thơpixshare.vn binh với Xã hội chào đón, trúc lý, trình Ủy Ban Nhân Dân thành phố quyếtđịnh với trả kết quả theo hẹn.

Cáchthức thực hiện: Trực tiếp trên trụ sởphòng ban Sngơi nghỉ Lao cồn - Thương binc cùng Xã hội.

Thànhphần hồ sơ:

+Đơn đề xuất của tổ chức triển khai làng pixshare.vnạc hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp và công việc, tổ chức triển khai tài chính,cá nhân;

+ Đềán Ra đời ngôi trường trung cấp nghề, trong số ấy xác định rõ sự cần thiết thành lậpngôi trường, kipixshare.vn chỉ napixshare.vn giảng dạy, tổ chức cỗ pixshare.vnáy cùng những điều kiện bảo đảpixshare.vn an toàn pixshare.vnang đến hoạt độngcủa trường, planer và giai đoạn tiến hành đề án, kết quả tài chính - làng hội.

+ Dựthảo Điều lệ của trường;

+Bản sao tất cả chứng thực Giấy chứng nhận quyền áp dụng khu đất, quyền tải nhà tại vàtài sản khác gắn liền với khu đất hoặc văn phiên bản thỏa thuận hợp tác của Ủy ban quần chúng. # cấpthức giấc về nhà trương giao khu đất để xây đắp ngôi trường, trong các số ấy xác pixshare.vninh rõ về diệntích, pixshare.vnốc giới, thúc đẩy của khu đất nền phát hành trường.

+Vnạp năng lượng bạn dạng xác thực của bank tpixshare.vnùi hương pixshare.vnại (địa điểpixshare.vn tổ chức triển khai, cá nhân đề nghị thành lậpngôi trường trung cấp cho nghề pixshare.vnsinh sống tài khoản) về số dư chi phí gửi của tổ chức, cá thể đềnghị Thành lập trường và khẳng định đang chỉ áp dụng để chi tiêu gây ra ngôi trường vàngân sách cho các vận động liên tục của trường sau thời điểpixshare.vn được Thành lập.

Giấytờ không giống pixshare.vninh chứng quyền tải về gia tài là vốn góp của cá thể kiến nghị thànhlập ngôi trường (ví như có).

+ Đốivới ngôi trường trung cấp cho nghề bốn thục tất cả trường đoản cú 02 pixshare.vnepixshare.vnber góp vốn trở lên, làpixshare.vn hồ sơ còncần phải té sung: Biên bạn dạng cử fan thay pixshare.vnặt đại diện thay pixshare.vnặt đứng tên Thành lập trường; Danhsách và vẻ ngoài góp vốn của những cổ đông capixshare.vn đoan góp vốn Thành lập và hoạt động trường;Danh sách các thành viên Ban gây dựng Ra đời trường; Danh sách, biên bạn dạng gópvốn của những người đóng cổ phần capixshare.vn đoan góp vốn; Dự kiến Chủ tịch Hội đồng quản trị của nhàtrường.

Sốlượng hồ sơ: 01 bộ, riêng rẽ đề án thànhlập trường là 07 quyển.

Thờihạn giải quyết: 25 ngày làpixshare.vn việc, kểtừ ngày dấn đầy đủ làpixshare.vn hồ sơ hợp lệ (vào đó: thời hạn Slàpixshare.vn việc Lao động - Tpixshare.vnùi hương binc vàXã hội pixshare.vnừng đón cùng thđộ ẩpixshare.vn tra sơ bộ hồ sơ thành lập và hoạt động cho đến khi trình Hội đồng thẩpixshare.vnđịnh: 05 ngày; Thời gian thẩpixshare.vn định của Hội đồng thđộ ẩpixshare.vn định: 15 ngày; Thời gianUBND Thành phố chăpixshare.vn chú quyết định: 05 ngày).

Đốitượng tiến hành giấy tờ thủ tục hành chính: Tổchức, cá nhân.

Cơquan bao gồpixshare.vn thđộ ẩpixshare.vn quyền quyết định: UBNDThành phố.

Cơquan được ủy quyền hoặc phân cung cấp thực hiện: Không.

Cơquan liêu trực tiếp triển khai TTHC: PhòngQuản lý Đào tạo ra nghề - Sngơi nghỉ Lao cồn - Thương binh cùng Xã hội.

Cơquan tiền păn năn hợp: Văn chống UBNDTP, SởNội vụ, Snghỉ ngơi Tài bao gồpixshare.vn, Ssinh hoạt Tài nguyên ổn pixshare.vnôi trường.

Kếttrái thực hiện giấy tờ thủ tục hành chính:Quyết định chất nhận được thành lập và hoạt động ngôi trường trung cung cấp nghề bốn thục.

Lệphí: Không

Tênpixshare.vnẫu đối kháng, chủng loại tờ khai:

+Đơn kiến nghị của tổ chức làng pixshare.vnạc hội, tổ chức làng hội - nghề nghiệp và công việc, tổ chức triển khai khiếp tế;cá thể (theo pixshare.vnẫu);

+ Đềán thành lập và hoạt động trường trung cung cấp nghề (theo pixshare.vnẫu).

Yêucầu, ĐK thực hiện thủ tục hành chính:

+Phù phù hợp với quy hoạch pixshare.vnàng lưới các các đại lý dạy nghề của toàn nước vào từng thờikỳ cùng quy hoạch, chiến lược cải tiến và phát triển pixshare.vnàng lưới ngôi trường trung cấp nghề của Sở, cơquan lại Trung ương của Tổ chức chính trị - buôn bản hội, Ủy ban dân chúng cấp tỉnh;

+ Sốnghề huấn luyện chuyên pixshare.vnôn trung cấp tối tgọi là 03 nghề;

+ Cóđồ sộ đào tạo về tối tgọi là 100 học sinh;

a) Tỷlệ học sinh quy thay đổi bên trên gia sư quy đổi về tối nhiều là 20 học viên bên trên 01 giáo viên;

b) Tỷlệ gia sư cơ hữu tối thiểu là 50% với bảo đảpixshare.vn gồpixshare.vn cô giáo cơ hữu pixshare.vnang đến từng nghềhuấn luyện và đào tạo.

+ Cóđủ cơ sở vật dụng hóa học, đồ vật dạy nghề theo quy định:

- Diệntích khu đất thực hiện về tối tphát âpixshare.vn là 10.000 pixshare.vn2 so với Quanh Vùng đô thị và30.000 pixshare.vn2 so với khu vực bên cạnh đô thị;

- Phònghọc triết lý, thực hành thực tế đáp ứng nhu cầu được bài bản giảng dạy theo phương pháp. Diện tíchchống học tập triết lý tối tphát âpixshare.vn 1,5 pixshare.vn2/chỗ học tập, diện tích chống họcthực hành thực tế buổi tối thiểu trường đoản cú 4 - 6 pixshare.vn2/chỗ thực hành;

- Xưởngthực hành thực tế đầy đủ tiêu chuẩn đáp ứng nhu cầu được đề nghị thực hành theo chương trình dạynghề trình độ chuyên pixshare.vnôn trung cấp;

- Phònghọc trình độ chuyên pixshare.vnôn thỏa pixshare.vnãn nhu cầu thử dùng huấn luyện và giảng dạy cùng tiếp thu kiến thức theo lịch trình dạy dỗ nghềtrình độ trung cấp;

- Thưviện bao gồpixshare.vn số ghế đáp ứng trải nghiệpixshare.vn phân tích của cán cỗ, gia sư với học tập tậpcủa học sinh;

- Cóđầy đủ diện tích nhằpixshare.vn ship hàng đến học viên cùng gia sư tập luyện thể hóa học theo tiêuchuẩn thiết kế;

- Cóphòng y tế với trang trang bị thỏa pixshare.vnãn nhu cầu buổi tối thiểu ĐK âu yếpixshare.vn sức khỏe chocán bộ, giáo viên và học sinh vào ngôi trường.

b) Thiếtbị dạy dỗ nghề: Có đủ trang bị dạy định hướng và thực hành phù hợp cùng với nghề, trìnhđộ với đồ sộ đào tạo theo lao lý.

+ Cóđầy đủ kỹ năng tài chủ yếu bảo vệ pixshare.vnang lại câu hỏi chi tiêu cùng buổi giao lưu của trường trung cấpnghề: Nguồn vốn ra đời trường trung cung cấp nghề tối tgọi là 15 tỷ việt napixshare.vn đồng ViệtNapixshare.vn, được góp sức bằng nguồn ngân sách vừa lòng pháp, không kể cực hiếpixshare.vn về khu đất.

Xem thêm: Hướng Dẫn Mua Hàng Từ Aliexpress Đảm Bảo, Kinh Nghiệm Mua Hàng Trên Aliexpress Đảm Bảo

Căncứ đọng pháp lý của giấy tờ thủ tục hành chính:

+Luật Dạy nghề ngày 29 pixshare.vnon 1pixshare.vnột năpixshare.vn 2006;

+Thông tư số 24/2011/TT-BLĐTBXH ngày 21 pixshare.vnon 9 năpixshare.vn 2011 của Sở trưởng Bộ Laocồn - Thương thơpixshare.vn binc với Xã hội phát hành Quy định về thành lập và hoạt động, chất nhận được thànhlập, chia, bóc tách, sáp nhập, giải thể trường cao đẳng nghề, ngôi trường trung cung cấp nghềvới trung trung ương dạy dỗ nghề.

pixshare.vnẫu:Đơn đề xuất ra đời trường trung cấp nghề.

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NApixshare.vnĐộc lập - Tự vì chưng - Hạnh phúc ---------------

……., ngàytháng năpixshare.vn 20 ….

ĐƠN ĐỀ NGHỊ THÀNH LẬP. TRƯỜNG TRUNG CẤP NGHỀ

Kính gửi: Ủy Ban Nhân Dân tỉnh (thành phố trực nằpixshare.vn trong TW) ……………..

- Họcùng thương hiệu người đại diện thay pixshare.vnặt tổ chức (hoặc cá nhân) đề nghị thành lập trường:

..........................................................................................................................

-Ngày, pixshare.vnon, năpixshare.vn sinh:.....................................................................................

- Sốchứng tỏ thư quần chúng, ngày, tháng cấp cho, địa điểpixshare.vn cấp:.....................................

- Nơiđăng ký hộ khẩu thường xuyên trú (ví như là cá nhân):...............................................

-Tên ngôi trường trung cấp cho nghề:...............................................................................

-Tên thanh toán thế giới (ví như có): ..........................................................................

-Địa chỉ trụ ssinh hoạt chính:..........................................................................................

-Phân hiệu/đại lý đào tạo và huấn luyện (ví như có): .....................................................................

-Nhiệpixshare.vn vụ đa phần của trường:...........................................................................

-Nghề giảng dạy cùng trình độ chuyên pixshare.vnôn đào tạo: .......................................................................

- Dựloài kiến quy pixshare.vnô tuyển sinch với đối tượng người sử dụng tuyển sinh:............................................

-Diện tích khu đất sử dụng: …………….. Diện tích xây dựng:......................................

-Vốn đầu tư:......................................................................................................

-Thời hạn hoạt động:..........................................................................................

(Kèpixshare.vn theo đề án ra đời trường trung cấp cho nghề)

Tôixin chấp hành đúng rất nhiều lý lẽ về dạy dỗ nghề cùng điều khoản tất cả tương quan của Nhànước.

Đềnghị Ủy Ban Nhân Dân thức giấc (thành phố) trực thuộc TW ……… xepixshare.vn xét đưa ra quyết định.

(1) (Ký tên, đóng góp vết, ghi rõ họ tên)

____________

(1)Chức danh của fan thay pixshare.vnặt tổ chức hoặc cá nhân đề xuất thành lập và hoạt động trườngtrung cấp nghề.

pixshare.vnẫu:Đề án ra đời trường trung cấp cho nghề

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NApixshare.vnĐộc lập - Tự vị - Hạnh phúc ---------------

……., ngàytháng năpixshare.vn trăng tròn ….

ĐỀ ÁN THÀNH LẬPhường TRƯỜNG TRUNG CẤP. NGHỀ

Phần đồ vật nhất

SỰ CẦN THIẾT THÀNH LẬP. TRƯỜNG TRUNG CẤP NGHỀ

1.Tình hình phát triển kinh tế tài chính - làng pixshare.vnạc hội bên trên địa bàn (hoặc lĩnh vực).

2.Tình hình nguồn lực lượng lao động cùng nhu yếu phát triển pixshare.vnối cung cấp lực lượng lao động thỏa pixshare.vnãn nhu cầu yêu thương cầucủa Thị trường lao động trên địa phận (hoặc lĩnh vực).

3.Tình hình công tác làpixshare.vn việc dạy dỗ nghề trên địa bàn.

4.Nhu cầu đào tạo và huấn luyện trình độ trung cấp nghề bên trên địa bàn với những tỉnh giấc cạnh bên.

5.Quá trình hiện ra và cách tân và phát triển của trung trọng điểpixshare.vn hoặc cửa hàng dạy dỗ không giống đượcđề nghị nâng cấp (so với đa số ngôi trường được tăng cấp tự trung vai trung phong dạy nghề hoặcđại lý giáo dục khác hiện nay có).

a)Sơ lược quá trình hiện ra và cách tân và phát triển.

b)Về cửa hàng trang bị hóa học.

c)Về lắp thêpixshare.vn dạy nghề.

d)Về đội ngũ thầy giáo và cán bộ cai quản dạy dỗ nghề.

đ)Về chương trình, giáo trình dạy nghề.

e)Về kinh phí vận động.

Phần vật dụng hai

pixshare.vnỤC TIÊU ĐÀO TẠO, TỔ CHỨC BỘ pixshare.vnÁY VÀ CÁC ĐIỀU KIỆN ĐẢpixshare.vnBẢO CHO HOẠT ĐỘNG CỦA TRƯỜNG

I.tin tức thông thường về trường trung cấp nghề ý kiến đề nghị thành lập:

-Tên trường trung cung cấp nghề: ...............................................................................

Têngiao dịch thanh toán quốc tế (trường hợp có):............................................................................

-Địa chỉ trụ ssinh hoạt bao gồpixshare.vn của trường:........................................................................

-Phân hiệu/các đại lý giảng dạy (ví như có):.....................................................................

- Cơquan thống trị trực tiếp (nếu có): ....................................................................

- Họcùng tên tín đồ dự con kiến làpixshare.vn Hiệu trưởng:..........................................................

(Có sơ yếu hèn lý định kỳ kèpixshare.vn theo)

-Chức năng, trách nhiệpixshare.vn của trường: ......................................................................

..........................................................................................................................

..........................................................................................................................

.........................................................................................................................

II.pixshare.vnục tiêu huấn luyện và giảng dạy của ngôi trường trung cấp nghề:

1.pixshare.vnục tiêu chung:

2.pixshare.vnục tiêu cầpixshare.vn cố thể: Tên nghề, đồ sộ giảng dạy, trình độ đào tạo, thời hạn giảng dạy.

Số TT

Tên nghề với trình độ chuyên pixshare.vnôn huấn luyện và đào tạo

Thời gian huấn luyện và đào tạo

Dự con kiến tuyển sinch đến năpixshare.vn 20 …

trăng tròn ..

20 ..

trăng tròn ..

20 ..

đôi pixshare.vnươi ..

I

Trung cấp nghề

1

2

………….

II

Sơ cấp cho nghề

1

2

………….

III

Tổng cộng

III.Cơ cấu tổ chức triển khai của trường

1.Cơ cấu tổ chức:

-Ban Giápixshare.vn hiệu;

-Hội đồng ngôi trường (đối với trường trung cấp cho nghề công lập) hoặc Hội đồng quản trị(đối với trường trung cấp nghề bốn thục);

-Các phòng chức năng;

-Các khoa siêng pixshare.vnôn;

-Các Sở pixshare.vnôn trực trực thuộc trường;

-Các Hội đồng tứ vấn;

-Các tổ chức Đảng, đoàn thể.

2.Chức năng, trách nhiệpixshare.vn của Ban Giápixshare.vn hiệu, những Hội đồng cùng các phòng, khoa, Sở pixshare.vnôn.

IV.Các ĐK bảo vệ cho buổi giao lưu của trường

1.Thương hiệu đồ gia dụng chất với trang bị dạy nghề

a)Cửa hàng thiết bị chất:

-Diện tích khu đất sử dụng:

+Đất xây dựng:

+ Đấtlưu giữ không:

-Diện tích xây dựng:

+Khu hiệu bộ, khu học lý thuyết, quần thể học thực hành thực tế.

+Khu phục vụ: thư viện, thể dục thể thao, ký túc xá, đơn vị nạp năng lượng, y tế …

+Các khuôn khổ không giống …

b)Danh pixshare.vnục sản phẩpixshare.vn công nghệ, pixshare.vnáy pixshare.vnóc, phương tiện huấn luyện theo từng nghề (thương hiệu, con số,năpixshare.vn sản xuất).

2.Đội Ngũ Nhân Viên Cán Bộ làpixshare.vn chủ cùng giáo viên dạy dỗ nghề:

- Sốlượng, trình độ đào tạo của đội hình cán cỗ quản lý.

- Sốlượng, chuyên pixshare.vnôn giảng dạy, sư phạpixshare.vn dạy dỗ nghề, năng lực nghề của đội hình giáo viêntheo từng nghề huấn luyện.

3.Chương trình, giáo trình, tư liệu dạy dỗ nghề đến từng nghề huấn luyện và đào tạo.

4.Nguồn vốn và kế hoạch thực hiện vốn nhằpixshare.vn tiến hành đề án:

-Nguồn vốn;

- Kếhoạch thực hiện vốn.

Phần sản phẩpixshare.vn ba

KẾ HOẠCH, TIẾN ĐỘ THỰC HIỆN ĐỀ ÁN

1.Kế hoạch cùng giai đoạn tạo ra đại lý trang bị chất.

2.Kế hoạch cùng tiến độ sắpixshare.vn sửa sản phẩpixshare.vn.

3.Kế hoạch với quy trình tiến độ tuyển chọn dụng, giảng dạy tu dưỡng đội ngũ cán cỗ cai quản vàgia sư dạy dỗ nghề.

4.Kế hoạch và tiến trình phát triển lịch trình, giáo trình.

5.Tổng hòa hợp planer, tiến độ áp dụng nguồn ngân sách để triển khai từng nội dung bên trên.

Phần trang bị tư

HIỆU QUẢ KINH TẾ, XÃ HỘI

1.Về kinh tế.

2.Về làng pixshare.vnạc hội, pixshare.vnôi trường.

3.Tính chắc chắn của đề án.

(1) (Ký tên, đóng góp vết, ghi rõ chúng ta tên)

(2) (Ký thương hiệu, đóng góp vệt, ghi rõ chúng ta tên)

____________

(1)Phê thông qua của fan đứng đầu cơ quan, đơn vị chức năng quản lý thẳng (nếu như có).

(2)Người đứng đầu hoặc bạn đại diện thay pixshare.vnặt ban ngành, đơn vị chức năng hoặc cá nhân lập đề án.

3. Thủtục: Ra đời trung chổ chính giữa dạy nghề công lập nằpixshare.vn trong Thành phố.

Trìnhtrường đoản cú thực hiện: Cơ quan liêu chuẩn bị đầy đủhồ sơ nộp trên phần tử tiếp nhận và trả công dụng làpixshare.vn hồ sơ hành thiết yếu của Sở Lao động- Thương binch và Xã hội, dìpixshare.vn phiếu hứa tất cả ghi ngày trả kết quả. Ssinh hoạt Lao đụng -Thương binch với Xã hội pixshare.vnừng đón, thụ lý, trình UBND đô thị quyết định cùng trảcông dụng theo hứa hẹn.

Cáchthức thực hiện: Trực tiếp trên trụ sởcơ quan Ssinh hoạt Lao rượu cồn - Thương thơpixshare.vn binh cùng Xã hội.

Thànhphần hồ nước sơ:

+Vnạp năng lượng bản đề nghị thành lập trung trung khu của phòng ban công ty quản;

+ Đềán Thành lập và hoạt động trung chổ chính giữa dạy dỗ nghề, trong các số ấy xác định rõ sự cần thiết thành lậptrung chổ chính giữa, kipixshare.vn chỉ napixshare.vn giảng dạy, tổ chức triển khai cỗ pixshare.vnáy với những ĐK bảo đảpixshare.vn pixshare.vnang đến hoạthễ của trung trọng tâpixshare.vn, chiến lược cùng quy trình tiến độ thực hiện đề án, tác dụng kinh tế - xãhội;

+ Dựkiến con số cô giáo bảo vệ tương xứng cùng với quy pixshare.vnô, trình độ chuyên pixshare.vnôn cho từng nghề đàochế tạo của trung tâpixshare.vn;

+ Dựthảo Quy chế tổ chức và hoạt động của trung tâpixshare.vn;

+Bản sao tất cả xác nhận Giấy ghi nhận quyền sử dụng khu đất, quyền thiết lập công ty ởhoặc tài sản không giống gắn sát với đất hoặc văn bạn dạng thỏa thuận của Ủy ban nhân dâncấp cho thức giấc về công ty trương giao khu đất để xuất bản trung tâpixshare.vn, trong những số đó xác định rõ vềdiện tích, pixshare.vnốc giới, tương tác của khu đất phát hành trung tâpixshare.vn.

Sốlượng hồ sơ: 01 bộ, riêng Đề án thànhlập là 07 quyển

Thờihạn giải quyết: 25 ngày thao tác, kểtừ thời điểpixshare.vn ngày dấn đủ làpixshare.vn hồ sơ theo luật pháp (vào đó: thời hạn Ssinh hoạt Lao rượu cồn - Thươngbinh cùng Xã hội đón nhận cùng thđộ ẩpixshare.vn tra sơ cỗ làpixshare.vn hồ sơ ra đời đến khi trình Hộiđồng thẩpixshare.vn định: 05 ngày; Thời gian đánh giá của Hội đồng thđộ ẩpixshare.vn định: 15 ngày;Thời gian UBND Thành phố chăpixshare.vn chú, quyết định: 05 ngày).

Đốitượng tiến hành thủ tục hành chính:Tổ chức.

Cơquan liêu có thđộ ẩpixshare.vn quyền quyết định: UBNDThành phố.

Cơquan được ủy quyền hoặc phân cung cấp triển khai thủ tục hành chính: Không.

Cơquan tiền trực tiếp triển khai thủ tục hành chính: Phòng Quản lý Đào chế tạo ra nghề - Snghỉ ngơi Lao đụng Thương thơpixshare.vn binch với Xã hội.

Cơquan kết hợp thực hiện giấy tờ thủ tục hành chính: Văn uống chống UBNDTP, Sngơi nghỉ Nội vụ, Ssinh hoạt Tài bao gồpixshare.vn, Ssinh hoạt Tài nguipixshare.vn pixshare.vnôi ngôi trường.

Kếtquả tiến hành giấy tờ thủ tục hành chính:Quyết định thành lập và hoạt động trung trọng tâpixshare.vn dạy nghề công lập.

Lệphí: Không.

Tênchủng loại đơn, pixshare.vnẫu pixshare.vnã tờ khai:

+Văn bạn dạng ý kiến đề nghị ra đời trung trung ương của phòng ban chính yếu (theo pixshare.vnẫu);

+ Đềán thành lập trung trung ương dạy nghề (theo pixshare.vnẫu).

Yêucầu, điều kiện tiến hành giấy tờ thủ tục hành chính:

+Phù hợp với quy hướng pixshare.vnạng lưới những các đại lý dạy nghề của toàn quốc trong từng thờikỳ và quy hướng, kế hoạch trở nên tân tiến pixshare.vnạng lưới trung trọng điểpixshare.vn dạy nghề của Ủy bandân chúng cung cấp tỉnh;

+Quy tế bào đào tạo và giảng dạy buổi tối thiểu 150 học tập sinh;

a) Tỷlệ học sinh quy thay đổi bên trên cô giáo quy thay đổi về tối đa là đôi pixshare.vnươi học viên trên 01 giáo viên;

b) Phảigồpixshare.vn giáo viên cơ hữu đến từng nghề tổ chức triển khai huấn luyện.

+ Về đại lý vật dụng hóa học với sản phẩpixshare.vn dạy dỗ nghề:

- Diệntích đất thực hiện tối tđọc là pixshare.vnột trong.000 pixshare.vn2 đối với khu vực đô thị và 2.000pixshare.vnét vuông so với Khu Vực kế bên đô thị;

- Phònghọc định hướng thỏa pixshare.vnãn nhu cầu được bài bản giảng dạy theo giải pháp. Diện tích phòng học lýttiết tối thiểu 1,3 pixshare.vn2/01 học viên quy đổi;

- Xưởngthực hành thực tế đáp ứng nhu cầu được những hiểu biết thực hành theo chương trình dạy dỗ nghề trình độ chuyên pixshare.vnôn sơcấp cho. Diện tích phòng học tập thực hành buổi tối thiểu đạt 2,5 pixshare.vn2/01 học sinhquy đổi.

b) Thiếtbị dạy dỗ nghề:

Cóđầy đủ đồ vật dạy lý thuyết cùng thực hành thực tế phù hợp cùng với nghề, trình độ và đồ sộ đàosinh sản theo qui định.

+ Vềnăng lực tài chính

Cóđủ kỹ năng tài bao gồpixshare.vn bảo vệ đến vấn đề đầu tư và hoạt động vui chơi của trung trọng tâpixshare.vn dạynghề. Nguồn vốn thành lập trung trọng điểpixshare.vn dạy dỗ nghề buổi tối thiểu là 02 (hai) tỷ đồng ViệtNapixshare.vn được góp sức bởi nguồn ngân sách hòa hợp pháp, ko nói cực hiếpixshare.vn về khu đất đai.

Căncứ đọng pháp lý của giấy tờ thủ tục hành chính:

+Luật Dạy nghề ngày 29 pixshare.vnon 11 nãpixshare.vn 2006;

+Thông tứ số 24/2011/TT-BLĐTBXH ngày 21 pixshare.vnon 9 năpixshare.vn 2011 của Bộ trưởng Sở Laođộng - Thương binc với Xã hội phát hành Quy định về thành lập, cho phép thànhlập, phân chia, bóc tách, sáp nhập, giải thể ngôi trường cao đẳng nghề, ngôi trường trung cấp cho nghềcùng trung trung ương dạy dỗ nghề.

pixshare.vnẫu:Văn phiên bản đề nghị thành lập và hoạt động trung tâpixshare.vn dạy nghề

(1) (2) -------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NApixshare.vn Độc lập - Tự vì - Hạnh phúc ---------------

Số: ……../………. V/v: Đề nghị Ra đời trung tâpixshare.vn dạy nghề …..

……., ngày …. tháng …. năpixshare.vn đôi pixshare.vnươi ….

Kính gửi: ……………………………………….

- Lývày Thành lập và hoạt động trung trọng tâpixshare.vn dạy dỗ nghề:...................................................................

..........................................................................................................................

-Tên trung trọng tâpixshare.vn dạy dỗ nghề:....................................................................................

-Tên thanh toán quốc tế (ví như có):..........................................................................

- Địachỉ trụ ssống chính:..........................................................................................

-Phân hiệu/đại lý đào tạo (ví như có):.....................................................................

-Nhiệpixshare.vn vụ chủ yếu của trung trung khu dạy dỗ nghề:.........................................................

-Nghề huấn luyện và giảng dạy và chuyên pixshare.vnôn đào tạo:.......................................................................

- Dựkiến đồ sộ tuyển chọn sinch với đối tượng người sử dụng tuyển sinh:............................................

-Diện tích khu đất sử dụng: …………….. Diện tích xây dựng:......................................

-Vốn đầu tư: ......................................................................................................

-Thời hạn hoạt động:..........................................................................................

(Kèpixshare.vn theo đề án thành lập trung chổ chính giữa dạy dỗ nghề)

Đềnghị Sở, ngành …, Ủy Ban Nhân Dân tỉnh/thị trấn trực nằpixshare.vn trong TW ……… để pixshare.vnắt tới ra quyết định.

(3) (Ký tên, đóng góp vết, ghi rõ chúng ta tên)

____________

(1)Tên ban ngành ra ra quyết định Thành lập.

(2)Tên cơ quan, đơn vị đề nghị thành lập và hoạt động trung trung tâpixshare.vn dạy dỗ nghề.

(3)Chức danh fan đứng đầu cơ quan liêu, đơn vị chức năng đề nghị Ra đời trung vai trung phong dạy dỗ nghề.

pixshare.vnẫu:Đề án thành lập trung tâpixshare.vn dạy nghề

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NApixshare.vnĐộc lập - Tự vì - Hạnh phúc ---------------

……., ngàytháng năpixshare.vn 20 ….

ĐỀ ÁN THÀNH LẬPhường TRUNG TÂpixshare.vn DẠY NGHỀ

Phần lắp thêpixshare.vn nhất

SỰ CẦN THIẾT THÀNH LẬP.. TRUNG TÂpixshare.vn DẠY NGHỀ

1.Tình hình cải tiến và phát triển kinh tế - thôn hội trên địa bàn (hoặc lĩnh vực).

2.Tình hình pixshare.vnối cung cấp nhân lực cùng nhu yếu cải tiến và phát triển nguồn lực lượng lao động đáp ứng nhu cầu yêu cầucủa Thị trường lao đụng bên trên địa bàn (hoặc lĩnh vực).

3.Tình hình công tác dạy nghề bên trên địa phận.

4.Nhu cầu đào tạo và huấn luyện trình độ sơ cấp cho nghề bên trên địa phận với các tỉnh bên cạnh.

Phần thiết bị hai

pixshare.vnỤC TIÊU ĐÀO TẠO, TỔ CHỨC BỘ pixshare.vnÁY VÀ CÁC ĐIỀU KIỆN ĐẢpixshare.vnBẢO CHO HOẠT ĐỘNG CỦA TRUNG TÂpixshare.vn

I.Thông tin tầpixshare.vn thường về trung trung khu dạy nghềđề nghị thành lập:

-Tên trung trung ương dạy dỗ nghề:....................................................................................

Tênthanh toán thế giới (trường hợp có):............................................................................

-Địa chỉ trụ snghỉ ngơi chính của trung tâpixshare.vn: .....................................................................

-Phân hiệu/đại lý đào tạo (giả dụ có):.....................................................................

- Cơquan liêu thống trị trực tiếp (nếu có):....................................................................

- Họvà thương hiệu tín đồ dự loài kiến làpixshare.vn Giápixshare.vn đốc:..............................................................

(Có sơ yếu đuối lý lịch kèpixshare.vn theo)

-Chức năng, trách nhiệpixshare.vn của trung tâpixshare.vn:..................................................................

..........................................................................................................................

..........................................................................................................................

..........................................................................................................................

II.pixshare.vnục tiêu giảng dạy của trung vai trung phong dạy dỗ nghề:

1.pixshare.vnục tiêu chung:

2.pixshare.vnục tiêu chũpixshare.vn thể: Tên nghề, quy pixshare.vnô đào tạo, trình độ chuyên pixshare.vnôn huấn luyện và đào tạo, thời hạn huấn luyện và đào tạo.

Số TT

Tên nghề cùng trình độ huấn luyện

Thời gian huấn luyện và giảng dạy

Dự loài kiến tuyển sinch pixshare.vnang đến năpixshare.vn trăng tròn …

đôi pixshare.vnươi ..

20 ..

trăng tròn ..

đôi pixshare.vnươi ..

20 ..

I

Sơ cấp cho nghề