CÁCH LẬP BÁO CÁO TÌNH HÌNH SỬ DỤNG HÓA ĐƠN THEO QUÝ

1. Những điều cần biết về báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn theo số lượng.

Bạn đang xem: Cách lập báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn theo quý

Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn được chia làm 2 giai đoạn là theo quý và theo tháng. Cụ thể:

Theo Điều 5, Khoản 4, Thông tư 119/2014/TT-BTC và sửa đổi khổ thứ 2, Điều 27 Thông tư 39/2014/TT-BTC, báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn theo tháng là dành cho doanh nghiệp có mức độ rủi ro cao về Thuế.

Theo Điều 27, Thông tư 39/2014/TT-BTC thì doanh nghiệp mới thành lập, có hoạt động dưới 12 tháng thuộc diện rủi ro cao về Thuế. Thời hạn nộp chậm nhất là ngày 20 của tháng sau.

Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn theo quý dành cho những doanh nghiệp còn lại (không có thông báo của Thuế về việc doanh nghiệp thuộc loại rủi ro cao về Thuế).

Lưu ý: Theo Điều 27, Thông tư 39/2014/TT-BTC, trường hợp trong kỳ không sử dụng hóa đơn (xuất hóa đơn) tức là không phát sinh hoạt động bán hàng thì vẫn phải làm báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn theo số lượng hóa đơn sử dụng bằng không (=0).

2. Cách lập Báo cáo tình hình sử dụng hoá đơn.

Bước 1: Đăng nhập vào phần mềm HTKK.

Bước 2: Vào mục “Hoá đơn" -> "Báo cáo tình hình sdụng hóa đơn (BC26/AC)"

*

Bước 3: Nhập các số liệu trên các cột.

Màn hình sẽ hiển thị như sau:

*

Các bạn tiến hành lên tờ khai theo hướng dẫn sau:

Cột 1: Cột thứ tự_ thêm dòng => bấm “F5", xóa => bấm "F6".

Cột Mã loại hóa đơn: Chọn loại hóa đơn muốn báo cáo

+ Chọn “01GTKT" -> nếu sdụng hóa đơn GTGT

+ Chọn "02GTTT"-> nếu sdụng hóa đơn bán hàng

Cột 2: Tên loại hóa đơn

- Không cần phải nhập phần mềm sẽ tự động nhảy.

Cột 3: Ký hiệu mẫu hóa đơn

- Nhập theo mẫu trên hóa đơn của DN.

Vd: 01GTKT0/001.

Cột 6,7: Từ số - Đến số: Số tồn đầu kỳ

- Nếu là lần đầu tiên => Tự nhập số tồn đầu kỳ của kỳ đầu, từ kỳ thứ 2 trở đi => Ứng dụng sẽ tự chuyển số tồn cuối kỳ của kỳ trước lên, cho phép sửa.

VD: Cột 6: 0000001; Cột 7: 0000050

Cột 8, 9: Từ số - Đến số: Số mua/ phát hành trong kỳ

Nhập dạng số. nếu trong kỳ không đặt in hóa đơn và thông báo phát hành => Không cần nhập.

VD: Trong kỳ thông báo phát hành 50 hóa đơn từ 51 - 100.

=> Nhập: "Cột 8: 0000051; Cột 9: 0000100".

Cột 10, 11, 12: Phần mềm sẽ tự động nhảy.

Xem thêm: Lệnh Scale Phóng To, Thu Nhỏ Đối Tượng Trong Cad, Lệnh Scale Trong Cad

Cột 13: Số lượng đã sử dụng.

- Nhập số lượng hóa đơn đã sử dụng (Không bao gồm các hóa đơn: Xóa bỏ, mất, hủy) và phải nhỏ hơn hoặc bằng Cột số 5.

VD: Trong kỳ sử dụng 50 hóa đơn trong đó không xóa bỏ, mất, hủy hóa đơnnào => Ghi: 50

Cột 14, 16, 18: Phần mềm tự động nhảy.

Cột 15, 17, 19:

- Nhập “Mã số hóa đơn" xóa bỏ, mất, hủy và không đc trùng nhau.

VD: Trong kỳ xóa bỏ 1 hóa đơn, Mã số hóa đơn đó là 0000005

=> Nhập vào Cột 15: 0000005

- Nếu những hóa đơn bị xóa bỏ, mất, hủy không liên tiếp

=> Phải viết dấu (;) vào giữa các số.

VD: Trong kỳ có làm mất 3 hóa đơn, Mã số của 3 hóa đơn này là: 0000006; 0000011; 0000128

=> Nhập vào Cột 17: 0000006; 0000011; 0000128

- Nếu những hóa đơn bị xóa bỏ, mất, hủy liên tiếp nhau => kê khai dưới dạng khoảng và sử dụng dấu (-)

VD: Trong kỳ có hủy 3 hóa đơn, Mã số của 3 hóa đơn này là: 0000006; 0000007; 0000008

=> Nhập vào Cột 19: 0000006 - 0000008.

Cột 20, 21, 22: Tồn cuối kỳ: Sẽ tự động nhảy.

*

- Người lập biểu: Nhập tên người thực hiện báo cáo.

- Người đại diện theo pháp luật: Nhập tên giám đốc.

- Ngày lập báo cáo: Mặc định là ngày hiện tại, cho phép sửa nhưng không được lớn hơn ngày hiện tại.


Bước 4: Ấn nút “Ghi", nếu có lỗi sai phần mềm sẽ tự động báo

Bước 5: Cuối cùng, ấn nút “Kết xuất XML" rồi nộp qua mạng cho Cơ Quan Thuế quản lý trực tiếp.

*

3. Thời hạn nộp báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn.Theo tháng: Chậm nhất lă ngày 20 của tháng sau.Theo quý:

- Quý I nộp chậm nhất là ngày 30/4

- Quý II nộp chậm nhất là ngắy 30/7

- Quý III nộp chậm nhất là ngày 30/10

- Quý IV nộp chậm nhất là ngày 30/01 của năm sau.

Trên đây, MY-INVOICE đã hướng dẫn bạn cách lập báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn bằng phần mềm HTKK của Tổng Cục Thuế chi tiết.