Cách Làm Báo Cáo Tài Chính Bằng Excel

Hướng dẫn giải pháp lập report tài thiết yếu bởi excel là một trong những bảng hướng dẫn giải pháp lập bảng cân đối kế toán thù, báo cáo kết quả hoạt động sale, report lưu giữ chuyển khoản qua ngân hàng tệ bằng excel.


*

Trên file excel đã lí giải rõ mang lại chúng ta các khoản mục mang số dư từ tài khoản nào

Cách lập bảng cân đối kế toán thù bởi excel:

Chỉ tiêuMã sốTMSố đầu nămSố cuôi năm
A.

Bạn đang xem: Cách làm báo cáo tài chính bằng excel

TÀI SẢN NGẮN HẠN
100
I. Tiền cùng những khoản tương tự tiền110
1. Tiền111Nợ TK 111 112 113Nợ TK 111 112 113
2. Các khoản tương đương tiền112Nợ TK 1281 1288Nợ TK 1281 1288
II. Các khoản đầu tư chi tiêu tài chính nđính hạn120
1. Chứng khoán thù với quy định tài bao gồm gớm doanh121Nợ TK 121Nợ TK 121
2. Dự chống giảm ngay chứng khoán kinh doanh (*) (2)122Có TK 2291 ( Ghi số âm )Có TK 2291 ( Ghi số âm )
3. Đầu tư thời gian ngắn khác123Nợ TK 1281 1282 1288Nợ TK 1281 1282 1288
III. Các khoản bắt buộc thu nlắp hạn130   
1. Phải thu thời gian ngắn của khách hàng hàng131Nợ TK 131Nợ TK 131
2. Trả trước cho những người bán132Nợ TK 331Nợ TK 331
3. Phải thu nội cỗ nđính thêm hạn133Nợ TK 1362 1363 1368Nợ TK 1362 1363 1368
4. Phải thu theo tiến trình chiến lược vừa lòng đồng xây dựng134Nợ TK 337Nợ TK 337
5. Phải đuc rút giải ngân cho vay nđính thêm hạn135Nợ TK 1283Nợ TK 1283
6. Phải thu ngắn hạn khác136Nợ TK 1385 1388 334 338 141 244Nợ TK 1385 1388 334 338 141 244
7. Dự chống buộc phải thu ngắn hạn nặng nề đòi (*)137Có TK 2293 ( Ghi số âm )Có TK 2293 ( Ghi số âm )
8. Tài sản thiếu đợi xử lý139Nợ TK 1381Nợ TK 1381
IV. Hàng tồn kho140   
1. Hàng tồn kho141Nợ TK 151 152 153 154 155 156 157 158Nợ TK 151 152 153 154 155 156 157 158
2. Dự phòng ưu đãi giảm giá sản phẩm tồn kho (*)149Có TK 2294 ( Ghi số âm )Có TK 2294 ( Ghi số âm )
V. Tài sản thời gian ngắn khác150   
1. giá cả trả trước nđính thêm hạn151Nợ TK 242Nợ TK 242
2. Thuế GTGT được khấu trừ152Nợ TK 133Nợ TK 133
3. Thuế và các khoản khác buộc phải thu Nhà nước153Nợ TK 333Nợ TK 333
4. trao đổi giao thương mua bán lại trái khoán Chính phủ154Nợ TK 171Nợ TK 171
5. Tài sản thời gian ngắn khác155Nợ TK 2288Nợ TK 2288
B. TÀI SẢN DÀI HẠN200   
I. Các khoản buộc phải thu lâu năm hạn210   
1. Phải thu lâu dài của khách hàng211Nợ TK 131Nợ TK 131
2. Trả trước cho người phân phối dài hạn212Nợ TK 331Nợ TK 331
3. Vốn sale ngơi nghỉ đơn vị chức năng trực thuộc213Nợ TK 1361Nợ TK 1361
4. Phải thu nội bộ nhiều năm hạn214Nợ TK 1632 1363 1368Nợ TK 1632 1363 1368
5. Phải bỏ túi giải ngân cho vay nhiều năm hạn215Nợ TK 1283Nợ TK 1283
6. Phải thu lâu năm khác216Nợ TK 1385 1388 334 338 141 244Nợ TK 1385 1388 334 338 141 244
7. Dự chống cần thu lâu dài cực nhọc đòi (*)219Có TK 2293 ( Ghi số âm )Có TK 2293 ( Ghi số âm )
II. Tài sản thế định220   
1. Tài sản thắt chặt và cố định hữu hình221
– Ngulặng giá222Nợ TK 211Nợ TK 211
– Giá trị hao mòn lũy kế (*)223Có TK 2141 ( Ghi số âm )Có TK 2141 ( Ghi số âm )
2. Tài sản thắt chặt và cố định thuê tài chính224
– Nguyên giá225Nợ TK 212Nợ TK 212
– Giá trị hao mòn lũy kế (*)226Có TK 2142 ( Ghi số âm )Có TK 2142 ( Ghi số âm )
3. Tài sản cố định và thắt chặt vô hình227
– Nguim giá228Nợ TK 213Nợ TK 213
– Giá trị hao mòn lũy kế (*)229Có TK 2143 ( Ghi số âm )Có TK 2143 ( Ghi số âm )
III. Bất rượu cồn sản đầu tư230   
– Nguyên ổn giá231Nợ TK 217Nợ TK 217
– Giá trị hao mòn lũy kế (*)232Có TK 2147 ( Ghi số âm )Có TK 2147 ( Ghi số âm )
IV. Tài sản lâu dài dở dang240   
1. Chi phí phân phối kinh doanh dở dang lâu năm hạn241Nợ TK 154 , Có TK 2294Nợ TK 154 , Có TK 2294
2. Chi phí tạo ra cơ bạn dạng dnghỉ ngơi dang242Nợ TK 241Nợ TK 241
V. Các khoản đầu tư tài chính lâu năm hạn250   
1. Đầu tư vào đơn vị con251Nợ TK 221Nợ TK 221
2. Đầu tư vào công tư links, liên doanh252Nợ TK 222Nợ TK 222
3. Đầu bốn góp vốn vào đơn vị chức năng khác253Nợ TK 2281Nợ TK 2281
4. Dự chống đầu tư chi tiêu tài bao gồm lâu dài (*)254Có TK 2292 ( Ghi số âm )Có TK 2292 ( Ghi số âm )
5. Đầu bốn sở hữu mang đến ngày đáo hạn255Nợ TK 1281 1282 1288Nợ TK 1281 1282 1288
VI. Tài sản dài hạn khác260   
1. túi tiền trả trước nhiều năm hạn261Nợ TK 242Nợ TK 242
2. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại262Nợ TK 243Nợ TK 243
3. Thiết bị, trang bị tứ, phụ tùng sửa chữa thay thế dài hạn263Nợ TK 1534 Có TK 2294Nợ TK 1534 Có TK 2294
4. Tài sản lâu dài khác268Nợ TK 2288Nợ TK 2288
TỔNG CỘNG TÀI SẢN (270 = 100 + 200)270   
NGUỒN VỐN    
C – NỢ PHẢI TRẢ300   
I. Nợ nlắp hạn310   
1. Phải trả fan bán nlắp hạn311Có TK 331Có TK 331
2. Người mua đưa trước ngắn hạn312Có TK 131Có TK 131
3. Thuế cùng những khoản nên nộp Nhà nước313Có TK 333Có TK 333
4. Phải trả người lao động314Có TK 334Có TK 334
5. giá cả buộc phải trả nthêm hạn315Có TK 335Có TK 335
6. Phải trả nội bộ nđính thêm hạn316Có TK 3362 3363 3368Có TK 3362 3363 3368
7. Phải trả theo tiến độ chiến lược hòa hợp đồng xây dựng317Có TK 337Có TK 337
8. Doanh thu chưa tiến hành nđính hạn318Có TK 3387Có TK 3387
9. Phải trả thời gian ngắn khác319Có TK 338 138 344Có TK 338 138 344
10. Vay và nợ mướn tài chủ yếu nthêm hạn320Có TK 341 34311Có TK 341 34311
11. Dự phòng yêu cầu trả ngắn hạn321Có TK 352Có TK 352
12. Quỹ khen ttận hưởng, phúc lợi322Có TK 353Có TK 353
13. Quỹ ổn định giá323Có TK 357Có TK 357
14. trao đổi giao thương lại trái phiếu Chính phủ324Có TK 171Có TK 171
II. Nợ lâu năm hạn330   
1.

Xem thêm: Điều Gì Khiến Cho Đàn Organ Roland Bk9, Đàn Organ Roland Bk9

Phải trả người buôn bán lâu năm hạn
331Có TK 331Có TK 331
2. Người sở hữu đưa tiền trước lâu năm hạn332Có TK 131Có TK 131
3. Ngân sách cần trả dài hạn333Có TK 335Có TK 335
4. Phải trả nội cỗ về vốn kinh doanh334Có TK 3361Có TK 3361
5. Phải trả nội cỗ nhiều năm hạn335Có TK 3362 3363 3368Có TK 3362 3363 3368
6. Doanh thu chưa thực hiện nhiều năm hạn336Có TK 3387Có TK 3387
7. Phải trả lâu năm khác337Có TK 338 334Có TK 338 334
8. Vay và nợ thuê tài thiết yếu dài hạn338Có TK 341 với số dư tất cả TK34311 trừ dư nợ TK 34312 cộng dư gồm TK 34313Có TK 341 cùng số dư bao gồm TK34311 trừ dư nợ TK 34312 cộng dư có TK 34313
9. Trái phiếu đưa đổi339Có TK 3432Có TK 3432
10. Cổ phiếu ưu đãi340Có TK 41112Có TK 41112
11. Thuế thu nhập cá nhân hoãn lại bắt buộc trả341Có TK 347Có TK 347
12. Dự phòng cần trả nhiều năm hạn342Có TK 352Có TK 352
13. Quỹ cải cách và phát triển công nghệ với công nghệ343Có TK 356Có TK 356
D – VỐN CHỦ SỞ HỮU400   
I. Vốn công ty ssinh hoạt hữu410   
1. Vốn góp của nhà snghỉ ngơi hữu411
 – Cổ phiếu ít nhiều gồm quyền biểu quyết411aCó TK 41111Có TK 41111
 – Cổ phiếu ưu đãi411bCó TK 41112Có TK 41112
2. Thặng dư vốn cổ phần412Có TK 4112Có TK 4112
3. Quyền lựa chọn thay đổi trái phiếu413Có TK 4113Có TK 4113
4. Vốn không giống của chủ ssinh sống hữu414Có TK 4118Có TK 4118
5. Cổ phiếu quỹ (*)415Nợ TK 419 ( Ghi số âm )Nợ TK 419 ( Ghi số âm )
6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản416Có hoặc Nợ TK 412Có hoặc Nợ TK 412
7. Chênh lệch tỷ giá bán ăn năn đoái417Có hoặc nợ TK 413Có hoặc nợ TK 413
8. Quỹ đầu tư phạt triển418Có TK 414Có TK 414
9. Quỹ cung ứng thu xếp doanh nghiệp419Có TK 417Có TK 417
10. Quỹ không giống nằm trong vốn nhà ssinh sống hữu420Có TK 418Có TK 418
11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối421
– LNST chưa phân phối hận lũy tiếp theo thời điểm cuối kỳ trước421aCó hoặc nợ TK 4211Có hoặc nợ TK 4211
– LNST không phân phối hận kỳ này421bCó hoặc nợ TK 4212Có hoặc nợ TK 4212
12. Nguồn vốn chi tiêu XDCB422Có TK 441Có TK 441
II. Nguồn kinh phí với quỹ khác430   
1. Nguồn kinh phí431Chênh lệch Có TK 461 trừ Nợ TK 161Chênh lệch Có TK 461 trừ Nợ TK 161
2. Nguồn ngân sách đầu tư đã hình thành TSCĐ432Có TK 466Có TK 466
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN (440 = 300 + 400)440   

Cách lập report kết quả hoạt động gớm doanh bởi excel:

Chỉ tiêuMã sốTMNăm nayNăm trước
12345
1. Doanh thu bán sản phẩm với hỗ trợ dịch vụ01Tổng PS gồm 511Tổng PS gồm 511
2. Các khoản giảm trừ doanh thu02Tổng PS Nợ 511 đối ứng với tổng PS Có 521Tổng PS Nợ 511 đối ứng với tổng PS Có 521
3. Doanh thu thuần về bán sản phẩm với hỗ trợ hình thức dịch vụ (10 = 01 – 02)10
4. Giá vốn mặt hàng bán11Tổng PS bao gồm 632Tổng PS gồm 632
5. Lợi nhuận gộp về bán sản phẩm và cung ứng dịch vụ (20 = 10 – 11)20
6. Doanh thu vận động tài chính21Tổng PS Nợ 515 đối ứng cùng với tổng PS bao gồm 911Tổng PS Nợ 515 đối ứng cùng với tổng PS gồm 911
7. Ngân sách tài chính22Tổng PS Có 635 đối ứng với tổng PS Nợ 911Tổng PS Có 635 đối ứng cùng với tổng PS Nợ 911
– Trong đó: Ngân sách lãi vay23Sổ kế tân oán chi tiết lãi vaySổ kế tân oán chi tiết lãi vay
8. Ngân sách cung cấp hàng25Tổng PS Có 641 đối ứng cùng với tổng PS Nợ 911Tổng PS Có 641 đối ứng cùng với tổng PS Nợ 911
9. Chi phí thống trị doanh nghiệp26Tổng PS Có 642 đối ứng cùng với tổng PS Nợ 911Tổng PS Có 642 đối ứng với tổng PS Nợ 911
10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh (30 = đôi mươi + (21 -22) – 25 – 2630
11. Thu nhập khác31Tổng PS Nợ 711 đối ứng với tổng PS tất cả 911Tổng PS Nợ 711 đối ứng với tổng PS có 911
12. Chi phí khác32Tổng PS Có 811 đối ứng cùng với tổng PS Nợ 911Tổng PS Có 811 đối ứng cùng với tổng PS Nợ 911
13. Lợi nhuận khác (40 = 31 – 32)40
14. Tổng lợi nhuận kế tân oán trước thuế (50 = 30 + 40)50
15. Chi phí thuế TNDN hiện hành51Tổng PS Có 8211 đối ứng với tổng PS Nợ 911Tổng PS Có 8211 đối ứng cùng với tổng PS Nợ 911
16. Ngân sách thuế TNDoanh Nghiệp hoãn lại52Tổng PS Có 8212 đối ứng cùng với tổng PS Nợ 911Tổng PS Có 8212 đối ứng cùng với tổng PS Nợ 911
17. Lợi nhuận sau thuế thu nhập cá nhân doanh nghiệp lớn (60 = 50 – 51 – 52)60
18. Lãi cơ bạn dạng bên trên CP (*)70
19. Lãi suy giảm bên trên CP (*)71

Ghi chú: (*) Chỉ tiêu này chỉ áp dụng so với công ty cổ phần

Cách lập báo cáo lưu lại chuyển tiền tệ bằng excel:

Chỉ tiêuMã sốTMNăm nayNăm trước
12345
I. Lưu chuyển khoản qua ngân hàng trường đoản cú vận động khiếp doanh    
1. Tiền thu tự bán hàng, cung cấp hình thức và lợi nhuận khác01Nợ TK 111 112 Có 511 3331 131 121…Nợ TK 111 112 Có 511 3331 131 121…
2. Tiền bỏ ra trả cho người cung cấp sản phẩm & hàng hóa và dịch vụ02Có TK 111 112 Nợ TK 331 151 152 153 154 155 156 157 158 133…Có TK 111 112 Nợ TK 331 151 152 153 154 155 156 157 158 133…
3. Tiền chi trả cho tất cả những người lao động03Có TK 111 112 Nợ TK 334Có TK 111 112 Nợ TK 334
4. Tiền bỏ ra trả lãi vay04Có TK 111 112 113 Nợ TK 335 635 242 với TK tương quan khácCó TK 111 112 113 Nợ TK 335 635 242 với TK tương quan khác
5. Tiền bỏ ra nộp thuế thu nhập doanh nghiệp05Có TK 111 112 113 Nợ TK 3334Có TK 111 112 113 Nợ TK 3334
6. Tiền thu khác từ vận động ghê doanh06Nợ TK 111 112 Có TK 711 133 141 244 và những TK tương quan khácNợ TK 111 112 Có TK 711 133 141 244 với những TK tương quan khác
7. Tiền bỏ ra không giống mang đến chuyển động ghê doanh07Có TK 111 112 113 Nợ TK 811 161 244 333 338 344 352 353 356 và các TK tương quan khácCó TK 111 112 113 Nợ TK 811 161 244 333 338 344 352 353 356 cùng những TK liên quan khác
Lưu chuyển khoản thuần từ chuyển động gớm doanh20   
II. Lưu chuyển khoản qua ngân hàng tự vận động đầu tư    
1. Tiền chi nhằm mua sắm, xây dựng TSCĐ và các gia tài dài hạn khác21Có TK 111 112 113 Nợ TK 211 213 217 241 331 3411…Có TK 111 112 113 Nợ TK 211 213 217 241 331 3411…
2. Tiền thu trường đoản cú tkhô giòn lý, nhượng buôn bán TSCĐ với các gia sản dài hạn khác22Nợ TK 111 112 113 Có TK 711 5117 131…Nợ TK 111 112 113 Có TK 711 5117 131…
3. Tiền bỏ ra giải ngân cho vay, cài đặt các phương tiện nợ của đơn vị chức năng khác23Có TK 111 112 113 Nợ TK 128 171…Có TK 111 112 113 Nợ TK 128 171…
4. Tiền tịch thu giải ngân cho vay, buôn bán lại các nguyên tắc nợ của đơn vị chức năng khác24Nợ TK 111 112 113 Có TK 128 171…Nợ TK 111 112 113 Có TK 128 171…
5. Tiền bỏ ra chi tiêu góp vốn vào đơn vị khác25Có TK 111 112 113 Nợ TK 221 222 2281 331…Có TK 111 112 113 Nợ TK 221 222 2281 331…
6. Tiền tịch thu đầu tư chi tiêu góp vốn vào đơn vị khác26Nợ TK 111 112 113 Có TK 221 222 2281 131…Nợ TK 111 112 113 Có TK 221 222 2281 131…
7. Tiền thu tiền lãi giải ngân cho vay, cổ tức cùng lợi tức đầu tư được chia27Nợ TK 111 112 Có TK 515…Nợ TK 111 112 Có TK 515…
Lưu chuyển tiền thuần từ chuyển động đầu tư30   
III. Lưu chuyển khoản từ bỏ chuyển động tài chính    
1. Tiền thu trường đoản cú thành lập CP, nhận vốn góp của công ty ssống hữu31Nợ TK 111 112 113 Có TK 411Nợ TK 111 112 113 Có TK 411
2. Tiền chi trả vốn góp cho các nhà sở hữu, thâu tóm về cổ phiếu của người sử dụng đã vạc hành32Có TK 111 112 113 Nợ TK 411 419Có TK 111 112 113 Nợ TK 411 419
3. Tiền thu từ đi vay33Nợ TK 111 112 113 Có TK 171 3411 3431 3432 41112 với những TK liên quan khácNợ TK 111 112 113 Có TK 171 3411 3431 3432 41112 và các TK liên quan khác
4. Tiền chi trả nợ nơi bắt đầu vay34Có TK 111 112 113 Nợ TK 171 3411 3431 3432 41112 và các TK tương quan khácCó TK 111 112 113 Nợ TK 171 3411 3431 3432 41112 với các TK liên quan khác
5. Tiền đưa ra trả nợ mướn tài chính35Có TK 111 112 113 Nợ TK 3412Có TK 111 112 113 Nợ TK 3412
6. Cổ tức, ROI sẽ trả đến chủ sngơi nghỉ hữu36Có TK 111 112 113 Nợ TK 421 338…Có TK 111 112 113 Nợ TK 421 338…
Lưu giao dịch chuyển tiền thuần từ bỏ vận động tài chính40   
Lưu chuyển khoản qua ngân hàng thuần vào kỳ (50 = 20 + 30 + 40)50   
Tiền cùng tương tự tiền đầu kỳ60   
Ảnh tận hưởng của đổi khác tỷ giá ân hận đoái quy thay đổi ngoại tệ61
Tiền với tương đương chi phí thời điểm cuối kỳ (70 = 50 + 60 + 61)70VII.34  

Còn về thực chất, nguyên tắc cùng bí quyết lập các bạn đọc thêm trên các bài bác viết: